ECtHR

1989, Case of Loizidou and Others v. Turkey

2001, Case of Cyprus v. Turkey

2003, Case of Demades v.Turkey

2004, Case of Xenides-Arestis v.Turkey